Versnelling aanleg walstroom door duidelijke koers

Versnelling aanleg walstroom door duidelijke koers

De verduurzaming van ons havengebied gaat niet zonder walstroom. Overheden stellen subsidies beschikbaar om de aanleg hiervan mogelijk te maken. De grootschalige uitrol van walstroom brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Met een position paper brengt Deltalinqs in kaart wat het collectief van bedrijven in de Rotterdamse haven nodig heeft om invulling te geven aan de walstroomambities.

Aan veel beleidstafels wordt de noodzaak van walstroom van harte onderschreven, weet beleidsadviseur milieu en duurzaamheid Carla Jong. "Men ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat is fijn. Maar grootschalige aanleg van walstroom is niet heel gemakkelijk te realiseren. Het is namelijk nog niet rendabel en de energie-infrastructuur ontbreekt nog op veel plekken. Belangrijk is dat vrijwel alle bedrijven de noodzaak ervan onderschrijven en ook echt verder willen met walstroom. Daarom hebben we nu gezamenlijk een position paper opgesteld, waarin we via het formuleren van een aantal standpunten namens onze leden richting proberen te geven aan de koers van walstroom."

Feedback verwerkt
De inventarisatie voor deze standpunten vond plaats door middel van een workshop dit voorjaar, waarin Deltalinqs de belangrijkste vragen met haar leden heeft besproken. Daarbij waren naast de terminals ook reders, leveranciers, energieleveranciers en netbeheerders aanwezig. Tijdens het webinar in mei werd de praktische invulling van walstoomvoorzieningen behandeld. De feedback die Deltalinqs hieruit ontving en tijdens discussies in diverse commissies heeft opgehaald, is verwerkt in het position paper.

Snellere aanleg
Op basis van dit paper gaat Deltalinqs de komende tijd het gesprek aan met diverse partijen. De realisatie van walstroom is een collectieve opgave. Om de aanleg van de infrastructuur en het gebruik van walstroom tot een succes te maken, hebben zowel bedrijven als overheden een verantwoordelijkheid. Een duidelijke rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, een sectorale aanpak, het gebruik van incentives, het vinden van het juiste businessmodel en een level playing field spelen daarbij een belangrijke rol. Deze onderdelen vormen dan ook de basis van het position paper. "Ik hoop dat we door een duidelijke richting aan te geven, daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de snellere aanleg van walstroom in de Rotterdamse haven", zegt Carla Jong tot besluit.