Restwarmte uit de haven voor stadsverwarming

Restwarmte uit de haven voor stadsverwarming

WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte van industriële bedrijven uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. Eind juni werd bekend dat de provincie Zuid-Holland 81 miljoen euro bijdraagt aan het realiseren van een belangrijk stuk leiding; namelijk dat tussen Rijswijk en Leiden.

"Mooi dat de Rotterdamse industrie naast tal van andere projecten ook hiermee bij kan dragen aan de energietransitie", reageert Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu vertelt: "Dit is een belangrijke stap in de realisatie van het warmtetransportnet in Zuid-Holland, waar het tracé Rijswijk-Leiden onderdeel van uitmaakt. Met dit warmtetransportnet benutten we de kansen die er liggen voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. En leveren we een grote bijdrage aan de landelijke CO2-reductieopgave."

Warmtelevering geborgd
De investeringssubsidie van 81 miljoen euro is onderdeel van een set aan afspraken tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Gasunie en de provincie Zuid-Holland. Wanneer ook Gasunie een positief financieringsbesluit neemt, ondertekenen de partijen een convenant. In dit convenant staan afspraken over de publieke financiering van het Warmtelinq-tracé Rijswijk–Leiden. Hiermee is de warmtelevering aan de Leidse regio geborgd. Ongeveer tegelijkertijd stemde de provincie in met de verkoop van het Warmtebedrijf Rotterdam aan Vattenfal. Daarmee heeft de Rotterdamse regio zekerheid over de levering van warmte en is de duurzame warmtevoorziening in Zuid-Holland geborgd.

Belangrijke stap
Jeannette Baljeu: "Deze afspraken zijn een belangrijke stap in de transitie naar duurzame energie in Zuid-Holland. Van gas naar duurzame restwarmte uit de Rotterdamse haven. De restwarmte uit de haven gebruiken we om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. De klimaatuitdagingen en de huidige geopolitieke ontwikkelingen vergroten de urgentie om dit soort stappen te zetten. Wij zijn dan ook erg blij met het positieve besluit van onze provinciale staten."

Meer informatie over Warmtelinq is te vinden op de website van WarmtelinQ.