Deltalinqs steunt kabinet bij realiseren klimaatambities

Deltalinqs steunt kabinet bij realiseren klimaatambities

Deltalinqs sluit zich aan bij VNO-NCW in de steun aan het kabinet bij het realiseren van de klimaatambities. In een brief aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, maken de ondernemers daarbij wel een paar kanttekeningen.

Zo zijn er bijvoorbeeld voor de energie-intensieve industrie nog teveel onzekerheden over de ODE-heffing, de CO2-heffing en de toegang tot SDE-subsidies.

De afspraken over de energie-intensieve industrie moeten erop gericht zijn om Nederland de bakermat te laten worden van de verduurzaming van de energie-intensieve industrie, stelt VNO-NCW. Maar de onzekerheden over het nieuwe stelsel van afspraken zijn nog te groot. Dit geldt zowel voor de scherpe en te snelle toename van de ODE (de heffing Opslag Duurzame Energie) als de nog niet uitgewerkte CO2-heffing. Ook is dit van toepassing op de toegang tot de SDE-subsidies en de vraag of deze wel toereikend zijn en tot slot de totstandkoming van nieuwe infrastructuren. Het is gewenst deze onzekerheden zo snel mogelijk weg te nemen, niet alleen op Nederlands niveau, maar ook op het internationale topniveau van de betreffende bedrijven. De ondernemers pleiten daarnaast bij de vaststelling van heffingen voor een ‘speelveldtoets’, om te voorkomen dat er investeringen en werkgelegenheid weglekken naar het buitenland.

CO2-heffing
Over de CO2-heffing schrijft VNO-NCW dat het goed is dat deze gaat over vermijdbare uitstoot. De benodigde investeringen zijn echter niet direct in 2021 of binnen enkele jaren daarna gerealiseerd. Zoals de SER heeft beklemtoond, kennen deze lange doorlooptijden en moet aansluiting worden gevonden bij vooraf geplande onderhoudstops. Een heffing die al in 2021 moet worden afgedragen past daar niet bij. In het voorstel voor het Klimaatakkoord wordt aangegeven dat de investeringen moeten kunnen aansluiten op de investeringscycli van bedrijven. Om te voorkomen dat de overheid gaat heffen over nu nog onvermijdbare uitstoot zal bij de uitwerking van de heffing nadrukkelijk rekening moeten worden gehouden met de doorlooptijden en investeringscycli van de bedrijven. Daarnaast zijn bedrijven afhankelijk van nieuwe infrastructurele voorzieningen, die alleen onder regie van de overheid tot stand zullen komen.

Aantrekkelijke vestigingsplaats
Wanneer we deze voetangels en klemmen in goede publiek-private samenwerking weten te vermijden, is het volgens de ondernemers goed mogelijk de ambitie waar te maken om Nederland een zeer aantrekkelijke vestigingsplaats voor duurzame industrie te laten worden. Juist ons land, met zijn compacte structuur, de mogelijkheden tot sectorkoppelingen via de industrie en de Noordzee als nieuwe locatie voor energieopwekking en CO2-opslag biedt veel competitieve voordelen.