Nieuwe verduurzamingsafspraken en lancering Energietransitiefonds

Nieuwe verduurzamingsafspraken en lancering Energietransitiefonds

Vijf nieuwe verduurzamingsafspraken stonden centraal tijdens de online eindejaarsbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program (DCP). Veel aandacht ging uit naar de samenwerking met partners en overheden om stappen te zetten. De transitie moeten we immers samen doen.

Daarnaast vertelde wethouder Arno Bonte meer over het Energietransitiefonds van € 100 miljoen voor verduurzaming van de Rotterdamse haven en industrie.

Het DCP werkt ook in 2021 verder aan de transitie naar een duurzamere energievoorziening en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, een sterke en innovatieve economie en verlaging van de CO2-uitstoot. Tijdens de online eindejaarsbijeenkomst bespraken tien ambassadeurs de samenwerkingsafspraken voor komend jaar met wethouder Arno Bonte en gedeputeerde Jeannette Baljeu.

De ondertekening van de nieuwe samenwerkingsafspraken kon vanwege de coronamaatregelen niet tijdens de reguliere fysieke eindejaarsbijeenkomst plaatsvinden. Daarom was de ondertekening van de verduurzamingsafspraken - ook wel ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) genoemd – dit keer op afstand. De bekendmaking van het programma was eveneens online, via verschillende video’s waarin de ambassadeurs de highlights benoemen.

Video 1 - Intro door Alice Krekt
Video 2 - Thema 1: Energiemix & Infrastructuur
Video 3 - Thema 2: Alternatieve Brandstoffen & Energiedragers
Video 4 - Thema 3: Circulaire Haven & Industrie

Energietransitiefonds
Tijdens de online bijeenkomst was ruim voldoende gelegenheid om met elkaar te spreken over de vraagstukken die er zijn rondom de transitie. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam steunen de initiatieven van het DCP financieel en organisatorisch. Mede daarom was tijdens de eindejaarsbijeenkomst ook gedeputeerde Jeannette Baljeu aanwezig. Zij prees de samenwerking in de regio, die belangrijker dan ooit is, en voegde eraan toe dat het belangrijk is om ook samen een concrete boodschap richting de landelijke overheid uit te dragen.

Wethouder Arno Bonte gaf een toelichting op het Rotterdamse Energietransitiefonds. Dit investeringsfonds is er voor verduurzamingsprojecten in haven en industrie met een financieringsbehoefte van tussen de vijf en tien miljoen euro. Een tot dusver ontbrekende schakel in de verduurzamingsplannen, aangezien verschillende ambitieuze verduurzamingsprojecten een extra steun nodig hebben om investeerders over de streep te trekken. Voor de heel grote projecten zijn er andere mogelijkheden, zoals de SDE++ of fondsen zoals InvestNL. "Rotterdam investeert hiermee € 100 miljoen in het verduurzamen van de haven en industrie. Het is belangrijk om visie en strategie te ontwikkelen, maar het moet niet blijven bij vergezichten. Uiteindelijk is er ook nú geld nodig om te investeren in die transitie", aldus Bonte. Daarnaast gaf hij DCP-directeur Alice Krekt nog een compliment voor haar inzet tijdens het afgelopen bijzondere jaar, ook aan de Tafel Haven & Industrie van het Rotterdams Klimaatakkoord.

Verduurzamingsafspraken 2021
Voor het komende jaar zijn ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) getekend tijdens de eindejaarsbijeenkomst. Hierin hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2021 te werken aan de nieuwe Energiemix & Infrastructuur, Alternatieve Brandstoffen & Energiedragers en een Circulaire Haven & Industrie. Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

LOC 1 Energiemix & infrastructuur in de industrie
Voor de energievoorziening van de toekomst werken we aan nieuwe infrastructuur voor bijvoorbeeld elektriciteit uit wind-op zee, waterstof en CO2-opvang. Ter voorbereiding daarvan onderzoeken we de toekomstige behoeften aan hoeveelheden energie, energiebronnen en energiedragers (de energiemix). Ook zijn we aan de slag gegaan met systeemintegratie van energieketens. We ontwikkelen businesscases voor procesoptimalisaties door nieuwe technieken en ondersteunen industriële warmte-uitkoppeling.

LOC 2 Energiemix & infrastructuur in transport & overslag
In de transport- en overslagsector werken we aan het emissievrij maken van wegtransport op de korte afstand. We stimuleren de inzet van waterstof en elektriciteit voor terminalvoertuigen. Daarnaast werken we aan de brandstoffentransitie en elektrificatie in de binnenvaart. En we onderzoeken het potentieel van synthetische brandstoffen (synfuels en e-fuels). Daarbij willen we CO2-reductie hand in hand laten gaan met versterking van de economische en logistieke positie van Rotterdam.

LOC 3 Elektrificatie
Elektrificatie van de industrie in combinatie met het gebruik van hernieuwbare energie maakt grootschalige CO2-reductie mogelijk. We helpen bedrijven de juiste keuzes te maken bij de overstap op elektrificatie in hun bedrijfsprocessen. De uitdagingen daarbij zijn de juiste technologieën te ontwikkelen, de juiste voorwaarden te creëren en de businesscases op orde te krijgen. Systeemintegratie is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle elektrificatie.

LOC 4 Waterstof
In Rotterdam werken we toe naar een CO2-arme waterstofeconomie via opschaling en uitrol van waterstofproductie: zowel blauw als groen. De waterstof is bedoeld voor gebruik bij ondervuring in de industrie, bij mobiliteit en in circulaire toepassingen. Rotterdam kan zich ontwikkelen tot een hub waar we waterstof maken, importeren, gebruiken en verhandelen. Daarvoor zijn onder meer technologische innovaties en aangepaste infrastructuur nodig.

LOC 5 Circulariteit
In 2050 moet Nederland niet alleen klimaatneutraal zijn, ook volledige circulariteit is een ambitie. De opgave is nog lang niet volledig in beeld. Daarom brengen we kansen voor circulariteit bij leden in kaart en helpen we hen die kansen te grijpen. We zorgen voor inspiratie door praktijkvoorbeelden en vernieuwende visies een podium te geven. En we lobbyen voor wet- en regelgeving om circulariteit mogelijk te maken.