Masterclass Omgevingsvergunningen

In samenwerking met de DCMR Milieudienst Rijnmond, het Havenbedrijf Rotterdam en de Omgevingsdienst Haaglanden heeft Deltalinqs op 29 oktober een webinar verzorgd over een viertal onderwerpen: (p)ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen); Wet natuurbescherming, vooral gericht op stikstof, De Milieu Effectrapportage (m.e.r.-procedure) en een nieuw project vanuit de provincie Zuid-Holland, de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV).

Door diverse specialisten van DCMR werd de huidige stand van zaken met betrekking tot deze dossiers nader toegelicht.

De stand van zaken rond (p)ZZS
De aandacht voor ZZS blijft onverminderd hoog. In veel bestuursorganen wordt – ook met het bedrijfsleven - nagedacht en gediscussieerd over de huidige uitgangspunten, maar ook over de richting waarin het zich ontwikkelt. In het webinar is ingegaan op de stand van zaken m.b.t. de discussiepunten en de ontwikkelingen, zoals ZZS in afval, omgang met potentiele ZZS, de grens aan minimalisatie en de manier waarop ZZS wordt verankerd in de Omgevingswet.

De Wet natuurbescherming vergunningverlening (speciaal gericht op stikstof)
Deze sessie richtte zich op de actuele stand van zaken met betrekking tot de kaders voor die vergunningverlening. Het ging daarbij om het samenspel tussen de Wet natuurbescherming, de Spoedwet aanpak stikstof en de provinciale beleidsregel voor salderen (en tegen die tijd ook voor verleasen). Met als doel meer duidelijkheid scheppen in wat er nu wel of juist niet kan en waarmee rekening moet worden gehouden bij een aanvraag.

Milieueffectrapportage in relatie tot de Wabo-procedure
Voor sommige activiteiten moet eerst beoordeeld worden of het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) van toepassing is en zo ja, welke procedure daarvoor doorlopen moet worden, voordat een Omgevingsvergunning Wabo aangevraagd kan worden. Tijdens deze sessie is toegelicht welke werkwijze de DCMR hierbij hanteert en wat de rol van adviseurs van bedrijven daarbij is. De m.e.r.-adviseurs van de DCMR hebben tevens toegelicht wat de verwachting is van de aanlevering van documenten in relatie tot de Wabo-procedure.

De altijd Actuele digitale vergunning
De sessie Altijd Actuele Digitale vergunning (AADV) ging met name over hoe dit geïnterpreteerd moet worden en in welk stadium de uitvoering is. En korte toelichting over AADV is ook te bekijken via de volgende filmpjes: De Altijd Actuele Digitale Vergunning - Introductie en De Altijd Actuele Digitale Vergunning – Structuur in de aanvraag.

Verdeeld over de sessies hebben totaal zo’n 80 personen aan het webinar deelgenomen.

De organiserende partijen zetten continu in op een beter proces van vergunningverlening voor bedrijven in de Rotterdamse haven. De aanvragers en hun (milieu)adviesbureaus hebben een essentiële rol in de kwaliteit van de aanvraag en daarmee de snelheid van het proces. In dit kader, heeft Deltalinqs al vaker met de DCMR vergunningensessies georganiseerd, ook speciaal voor onze buitengewone leden.