LOC 1: Energiemix & Infrastructuur in de Industrie

LOC 1: Energiemix & Infrastructuur in de Industrie

De deelnemers en partners binnen het Deltalinqs Climate Program willen in 2020 met projecten en activiteiten inzicht verkrijgen in de benodigde energiemix van de toekomst en zorgen voor de benodigde infrastructuur. In 2020 wordt daarom onder meer de Energiemix-studie uitgebreid. In navolging van het Groningse voorbeeld zetten we daarnaast een energiebesparingsfonds op.

De Energiemix-studie die we samen met TNO uitvoeren geeft belangrijke inzichten in de toekomstige vraag naar warmte, elektriciteit, waterstof, aardgas en CO2-infrastructuur. De bevindingen worden bij Deltalinqs bewerkt en bewaard en gedeeld met bedrijven, het Havenbedrijf Rotterdam en netbeheerder Stedin. De studie geeft bedrijven inzicht in hun verduurzamingsmogelijkheden. De uitkomsten helpen Havenbedrijf en Stedin daarnaast de benodigde energie-infrastructuur van de toekomst mogelijk te maken. Deltalinqs deelt de gegevens op een manier waardoor ze niet te herleiden zijn tot bedrijfsniveau.

Energiebesparingsfonds
Met behulp van een energiebesparingsfonds wordt op basis van no-cure, no-pay gestructureerd gezocht naar verregaande energiebesparingsmogelijkheden bij bedrijven. Samen met andere partijen zullen we ons komend jaar bovendien verder inspannen om belemmeringen weg te nemen voor de uitrol van het warmtetransportnet in Zuid-Holland. Doel van het warmtetransportnetwerk is om de steden in Zuid-Holland, de glastuinbouw en bedrijven via restwarmte uit de haven van warmte te voorzien. De realisatie van een back-bone – een warmtehoofdinfrastructuur – in het havengebied draagt bij aan de verduurzaming van het energiesysteem, verbetert de leveringszekerheid en vormt een katalysator voor (lokale) duurzame bronontwikkeling. Huidige en toekomstige warmtebronnen kunnen worden aangesloten, waardoor warmte die op dit moment wordt geloosd, regionaal kan worden benut.

Kennisdeling rond uitvoering Klimaatakkoord
Om de opschaling van de inzet van duurzame energie en energiebesparing te faciliteren, organiseert Deltalinqs voor haar leden in 2020 informatiebijeenkomsten over de implicaties van het klimaatakkoord. Die gaan bijvoorbeeld over CO2-beprijzing, stimuleringsregelingen en veranderende wetgeving. Daarbij is ook aandacht voor de Quickscan Duurzame Energie van RVO.

Deltalinqs is dankzij haar kennis en netwerk gesprekspartner bij de nationale discussies over de aanleg van de benodigde energie-infrastructuur van de toekomst. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de regiopartners, zoals het Havenbedrijf Rotterdam en Stedin, en de betrokken bedrijven.

Ambassadeurs
De ambassadeurs van LOC 1 zijn David Peters van Stedin en Nico van Dooren van het Havenbedrijf Rotterdam.