Herziening Faunabeheerplan meeuwen vertraagd

Herziening Faunabeheerplan meeuwen vertraagd

De beheersing van het gevaar en risico van meeuwen op bedrijfsterreinen staan beschreven en verantwoord in het Faunabeheerplan 'Meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam'. Op basis van het Faunabeheerplan kan een ontheffing worden aangevraagd om maatregelen uit te voeren.

Echter het huidige plan is verlopen en het is voor bedrijven tot dusver niet mogelijk een nieuwe ontheffing voor 2020 aan te vragen.

De Wet natuurbescherming (Wnb) voorziet in regels voor het bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten en het beheren van populaties. Het bejagen, beheren of bestrijden van diersoorten mag slechts plaatsvinden overeenkomstig het Faunabeheerplan. Dit Faunabeheerplan wordt vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) en moet goedgekeurd worden door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Onder de verantwoordelijkheid van de FBE wordt gewerkt aan de herziening van het Faunabeheerplan meeuwen. Dit proces heeft vertraging opgelopen. Deltalinqs heeft in december 2019 via een brief aan de FBE haar zorgen geuit over dit proces. In antwoord daarop heeft de FBE laten weten dat haar er alles aan gelegen is om voor het nieuwe broedseizoen een nieuwe ontheffing te verkrijgen.

De FBE heeft daarom een groot aantal werkzaamheden aan derden uitbesteed. Het is de bedoeling in maart 2020 een conceptplan aan Gedeputeerde Staten voor te leggen dat als basis kan dienen voor een nieuwe ontheffing. Tevens heeft de FBE aangegeven dat de huidige temperatuur buiten aanleiding kan zijn voor een vervroegde broedperiode, zij adviseert tijdig daar waar nodig kritische plaatsen broedpaarvrij te houden.

De FBE komt op donderdag 5 maart haar plan toelichten in de Deltalinqs-werkgroep Flora en Fauna. Als u hierbij aanwezig wilt zijn en/of op de hoogte wilt worden gehouden, dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan Saskia Oosterloo.