Geen 49, maar 55 procent Europese CO2-reductie in 2030

Geen 49, maar 55 procent Europese CO2-reductie in 2030

De Europese Commissie kondigde op 17 september aan de klimaatdoelen aan te scherpen. De commissie presenteerde op die dag haar plan om de uitstoot van broeikasgassen in de EU over tien jaar, in 2030, met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Deze ambitie geeft stof tot nadenken, ook in het Rotterdamse industriecluster.

Volgens de Europese Commissie zal dit ambitieniveau ervoor zorgen dat de weg naar klimaatneutraliteit in 2050 evenwichtiger wordt. "De nieuwe doelstelling is gebaseerd op een uitgebreide effectbeoordeling van de sociale, economische en milieueffecten," aldus de commissie, "de beoordeling toont aan dat deze handelwijze realistisch en haalbaar is."

Voordeel
"Ambitieus," zegt directeur Alice Krekt van het Deltalinqs Climate Program daarover. "Wij vonden het doel van 49% CO2-reductie al een flinke opgave. Het mooie van het nieuwe, aangescherpte doel is wél dat, nu van alle EU-landen verwacht wordt dat ze op 55% komen, er eerder sprake is van een level playing field. De aanscherping geldt immers voor alle EU-landen en Nederland heeft binnen Europa een relatief goede positie in de voortgang. Hier zijn we echt al bezig met de verduurzaming van de industrie en dat geeft ons een voordeel ten opzichte van andere landen die nog moeten beginnen met nadenken over hun klimaatmaatregelen."

Reserves
Aan de andere kant heeft Krekt ook wat reserves. "Het wordt óók voor Nederland en Rotterdam lastig om aan deze nieuwe doelstellingen te voldoen. We hebben de overheid er heel hard bij nodig. Daarbij zou het fijn zijn als de overheid het benodigde tempo om dit juridisch, technisch en infrastructureel te realiseren net zo serieus neemt als het bedrijfsleven. Er moet echt goed beleid komen en serieuze investeringen vanuit de overheid, anders halen we de 49% niet eens. In dit kader is het goed nieuws dat minister Wiebes (EZK) op 16 oktober liet weten dat ook hij versnelling van de aanleg van infrastructuur noodzakelijk acht en dat het Rijk daarin een regierol wil nemen. Daarvoor komt er een nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI), wat dit proces zal gaan ondersteunen." Zie ook kabinetsreactie TIKI.

De Europese leiders spraken afgelopen zomer af dat ongeveer 30 procent van de nieuwe begroting de komende tijd gebruikt gaat worden voor klimaatvriendelijke projecten en terugdringing van de uitstoot.