Eerste stap naar ADM-controles

Eerste stap naar ADM-controles

U heeft er al in het nieuws over kunnen lezen en ook onze inmiddels oud-voorzitter Steven Lak heeft het genoemd in zijn speech tijdens het Deltalinqs Jaardiner. Na lang aandringen met diverse partijen en lobbyen is een eerste horde genomen in het kunnen controleren op alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM).

Deltalinqs is verheugd met de aankondiging van staatssecretaris Tamara van Ark (SZW), die een verkenning wil laten doen naar alcohol- en drugstesten op de werkvloer. Een goede eerste stap. In eerste instantie richt zij zich op BRZO-/Seveso-bedrijven waar een zwaar ongeval grote maatschappelijke gevolgen kan hebben.

Bij veiligheidsvraagstukken dringt Deltalinqs aan op een voortvarende aanpak, zodat bedrijven hun verplichting kunnen nakomen; namelijk om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om een zwaar ongeval te voorkomen. Daarom benadrukt Deltalinqs bij deze eerste stap dat naast BRZO-bedrijven er nog meer bedrijven zijn waar gevaarlijke werkzaamheden of werkzaamheden met gevaarlijke stoffen grote gevolgen voor arbeidsveiligheid, milieu en omgevingsveiligheid kunnen hebben. Ofwel, Deltalinqs pleit ook voor mogelijkheden bij bedrijven die niet onder deze EU-/Seveso-richtlijn vallen.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het afnemen van testen niet mogelijk zonder wettelijke grondslag. Die grondslag is er wel voor bijvoorbeeld boordpersoneel van vliegtuigen of deelnemers aan het wegverkeer, maar niet voor personeel van bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, of waar andere risicovolle activiteiten plaatsvinden. Bedrijven hebben derhalve op dit moment niet de mogelijkheden om hun ADM-beleid effectief vorm te kunnen geven.

Met de aankondiging erkent de staatssecretaris de noodzaak voor een wettelijke grondslag. Er kunnen nu concrete stappen gezet worden om te kijken in welke gevallen en hoe dit mogelijk kan worden gemaakt. Daarbij is het belangrijk - voor werkgever én werknemer - dat er duidelijke voorwaarden worden geformuleerd, waaronder het rechtvaardigen van de inbreuk op de privacy van de werknemer en het voorzien in goede waarborgen. Het zal ook alleen als sluitstuk op een goed alcohol-, drugs- en medicijnbeleid kunnen gelden. Naast dit sluitstuk dient een bedrijf natuurlijk ook al op andere pijlers van het beleid te hebben ingezet. Over de andere drie onderdelen - naast toezicht en handhaving waar het testen deel vanuit maakt - moeten ook afspraken gemaakt zijn over regels (veelal met de Ondernemingsraad). Zo moet er ook voorlichting zijn over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen en de mogelijke gevolgen van het gebruik daarvan (denk aan verslaving, afbraak van die producten in het lichaam, et cetera). En er moet hulp worden geboden aan medewerkers die problemen hebben.

Deltalinqs zal de ontwikkelingen volgen, waar nodig lobby initiëren, ondersteunen en uitoefenen en zoals gezegd blijven inzetten op een bredere aanpak dan alleen de Seveso-bedrijven. Om die lobby extra kracht bij te zetten is het belangrijk om ook voorbeelden (casuïstiek) in te kunnen brengen, al dan niet geanonimiseerd. Wij vragen u dan ook met klem voorbeelden en statistieken aan ons door te geven, opdat wij dat kunnen gebruiken om de ernst van het probleem extra kracht bij te zetten in onze lobby. Meer veiligheid binnen een wettelijk kader is het uiteindelijke doel.

Zie ook: brief staatssecretaris Tamara van Ark.