Deltalinqs steunt aanpak kabinet voor terugdringen stikstofemissie; vraagt ruimte voor versnellen verduurzaming

Deltalinqs steunt aanpak kabinet voor terugdringen stikstofemissie; vraagt ruimte voor versnellen verduurzaming

Vorige week presenteerde het kabinet de indicatieve reductiedoelen voor stikstofoxiden (NOx) voor de sector mobiliteit en de sector industrie en energie. Deltalinqs onderschrijft de noodzaak van het terugdringen van de stikstofuitstoot voor ontwikkeling en natuurherstel, maar dringt tevens aan op tijdelijke extra ruimte om de verduurzaming van het Rotterdamse Haven en Industrieel Complex (HIC) te kunnen realiseren.

Best Beschikbare Technieken
De industrie heeft de afgelopen jaren stikstofemissies zeer sterk gereduceerd door het toepassen van de zogenaamde Best Beschikbare Technieken. Op basis van diverse nationale en Europese wet- en regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit en klimaat worden vergunningseisen hiertoe verder aangescherpt, waarmee reductie wordt afgedwongen. Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs: “Deze lijn wordt onverminderd voortgezet. Dit vraagt om continue investeringen van bedrijven. Daarnaast worden ook de piekbelasters in de industrie aangepakt. Zo zal de industrie een evenredige bijdrage blijven leveren aan de stikstofreductieopgave.”

Van belang is om de bijdrage van de haven en industrie wel in perspectief te blijven zien van de totale reductieopgave. De Rotterdamse haven en industrie draagt niet meer dan 5% bij aan de landelijke stikstofdepositie. In het afwegingskader sectordoelen industrie en mobiliteit wordt dan ook gesteld dat hogere stikstofdoelstellingen voor mobiliteit en industrie risico’s kennen op hoge (maatschappelijke) kosten tegen weinig effect in reductie van stikstofdepositie. Hierdoor kunnen eveneens risico’s op ‘lock-ins’ ten aanzien van de klimaatopgave ontstaan.

Van der Chijs: ”De Rotterdamse haven en industrie werkt hard aan de energietransitie en draagt daarmee sterk bij aan de nationale klimaatdoelen. Grootschalige projecten zoals bijvoorbeeld de aanleg van walstroom, bouw van elektrolizers en bio-raffinaderijen en de productie van waterstof liggen klaar om uitgevoerd te worden. Naast CO2-reductie leveren deze projecten ook stikstofreductie op. Om deze projecten te realiseren is vaak maar een kleine hoeveelheid stikstofruimte nodig maar die is er nu niet."

Gebiedsgerichte oplossing
Deltalinqs werkt sinds een aantal maanden samen met de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij aan een gebiedsgerichte oplossing. Hierbij wordt bekeken of binnen de wettelijke mogelijkheden in ieder geval een aantal belangrijke Rotterdamse energietransitie-projecten kan worden gerealiseerd. Het gaat om (vaak al concrete) projecten die op grote schaal bijdragen aan de urgente en belangrijke landelijke klimaat-, energiezekerheid- en stikstofopgaven. Van der Chijs: "Met deze gebiedsgerichte oplossing hopen wij de stikstofimpasse te doorbreken én de verduurzaming daadwerkelijk in te zetten. Om zo in 2030 op alle fronten beter uit te komen."