Groot aantal partijen verkent samenwerking voor duurzame warmtevoorziening in Zuid-Holland

Groot aantal partijen verkent samenwerking voor duurzame warmtevoorziening in Zuid-Holland

Op het World Energy Congress in Rotterdam ondertekenden Aardwarmte Vierpolders, Deltalinqs, EBN, Greenport West-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, InfraCo, Uniper Benelux, WarmtelinQ en Warmte Netwerk Westland een intentieverklaring met als doel het optimaal benutten van havenrestwarmte, aardwarmte en warmteopslag.

Doel van deze verkenning is de verduurzaming van een deel van de warmtebehoefte in zowel de glastuinbouw als de gebouwde omgeving in Zuid-Holland. Ook andere relevante partijen die onderdeel uit kunnen maken van de integrale collectieve warmteketen in deze regio kunnen zich bij dit initiatief aansluiten.

Met een opgave tot een reductie van 55% in 2030 en om volledig CO2-neutraal te zijn in 2050, is het noodzakelijk om alternatieven te vinden voor het gebruik van aardgas. De combinatie van havenrestwarmte, aardwarmte en warmteopslag wordt gezien als een veelbelovende mogelijkheid om hieraan bij te dragen. Uiteraard is het streven om restwarmte zoveel mogelijk te vermijden door verbetering van productieprocessen. Echter, waar restwarmte ontstaat, is het doel om deze tussen bedrijven onderling en/of in de omgeving nuttig toe te passen. Met name in de Rotterdamse havengebieden, waar in de toekomst aanzienlijke hoeveelheden restwarmte uit met name duurzame productieprocessen beschikbaar zijn, liggen kansen voor het benutten van deze warmtebronnen.

De gezamenlijke verkenning richt zich op het optimaliseren van de warmte-infrastructuur en het bundelen van vraag en aanbod in de regio. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische aspecten, maar ook naar de organisatorische en ruimtelijke mogelijkheden. Deze verkenning bouwt voort op eerdere samenwerkingen en kennisuitwisselingen en zal nauw worden afgestemd op lopende programma's en initiatieven binnen de regio. De betrokken partijen bundelen hun kennis en kunde om in gezamenlijkheid een concept uit te werken voor een integrale collectieve warmteketen.