Nieuw Klimaatplan moet leiden tot stabiel langjarig beleid, Transitiewet en nieuwe waardeketens

Nieuw Klimaatplan moet leiden tot stabiel langjarig beleid, Transitiewet en nieuwe waardeketens

Deltalinqs heeft samen met het Havenbedrijf Rotterdam zienswijzen ingediend op de contouren van het Klimaatplan 2024. Hierin pleiten we voor stabiel langjarig beleid, een Transitiewet die projecten moet versnellen en voor het bouwen van de internationale ketens van de nieuwe economie.

In het Klimaatplan staat op welke wijze de doelen uit de Klimaatwet kunnen worden bereikt. Dit plan bevat straks de belangrijkste thema’s van het klimaatbeleid voor de komende tien jaar. De contouren voor dit plan hebben tot half januari ter inzage gelegen. De bedrijven in de Rotterdamse haven willen een grote bijdrage leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen. Enerzijds door hun eigen uitstoot te verminderen en anderzijds door circulaire producten te maken, die daardoor ook verderop in de keten weinig tot geen CO2-uitstoot veroorzaken. Maar dit vraagt wel om stabiel, langjarig beleid en samenwerking tussen een groot aantal stakeholders.

Versnellen
Het haven industrieel complex (HIC) is van nationaal belang voor onze economie, werkgelegenheid, innovatiekracht en voor het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen (een bijdrage van 40%). Om dit nationale belang te waarborgen, moeten projecten veel sneller bestemd, vergund en gerealiseerd kunnen worden. Dit geldt zowel voor de energie-infrastructuur als de transitieprojecten van de bedrijven. Naast de behoefte aan stabiel langjarig beleid is dit een van de meest gehoorde oproepen van bedrijven om te kunnen investeren in transitieprojecten in Rotterdam. De huidige wetgeving is echter onvoldoende toegesneden op de transitie. Deltalinqs pleit daarom al twee jaar voor een Transitiewet die procedures versnelt, knelpunten zoals stikstof oplost en tegelijkertijd de zorgvuldigheid van procedures borgt.

Internationaal perspectief
De energie- en grondstoffentransitie biedt grote economische kansen voor de ontwikkeling van nieuwe waardeketens, zoals groene chemie, circulaire economie en duurzame waterstof. Deze waardeketens zijn echter per definitie internationaal, waardoor verkeerd ingezette nationale instrumenten een groot risico in zich hebben, namelijk dat de bedrijven hun productievolume opschroeven in het buitenland, ten koste van de productie in Nederland. Het klimaatplan moet daarom prioriteit geven aan de ontwikkeling van ketens en de daarvoor benodigde ruimte en internationale (Europese) marktordening. Verder pleit Deltalinqs voor goede aansluiting van het Klimaatplan bij lopende zaken zoals de Cluster Energie Strategie 3.0 die momenteel wordt opgesteld voor het cluster Rotterdam-Moerdijk en de projecten en initiatieven binnen het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI).

De zienswijze is hier te downloaden.