Cluster Energiestrategie 3.0 van start

Cluster Energiestrategie 3.0 van start

Een toekomstbestendig energiesysteem is cruciaal voor de verduurzaming van de industrie. Daarom is de Cluster Energiestrategie (CES) in 2021 en 2022 opgesteld. De CES-versies 1.0 en 2.0 hebben invloed gehad op de prioritering van de investeringsplannen van de netbeheerders.

Maar vanwege het grote belang van een toekomstbestendige energievoorziening is meer gedetailleerde en toekomstgerichte informatie nodig van de bedrijven. Deze wordt samengebracht in de CES 3.0, op basis waarvan onder meer de netbeheerders hun uitvoeringsplannen kunnen maken. Eind september vond de kick-off van dit proces plaats.

"De Cluster Energiestrategie maakt inzichtelijk hoe investeringen van netbeheerders aansluiten op de transitiepaden van bedrijven en dient als basis voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)", vertelt Fred Akerboom. Hij is projectleider energietransitie voor het Deltalinqs Climate Program. "Dit meerjarenprogramma moet oplossingen bieden voor het kip-en-ei-probleem tussen de energievraag van de industrie en het aanbod van de daarvoor benodigde infrastructuur. Denk daarbij aan de ontwikkeling van de waterstofketen, elektrificatie, het inzetten van duurzame brandstoffen en het afvangen van CO2. Om de twee jaar is er een update. Dat is logisch, omdat de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan. Vooral de netbeheerders geven aan meer gedetailleerde informatie nodig te hebben. Het gaat dan om hoeveel energie er nodig is, waar deze nodig is, in welke vorm en wanneer? Het Data Safe House (DSH) speelt daarin een centrale rol."

Kwaliteit van data
Tijdens de bijeenkomst gaf Wiebe Buist, manager van het DSH Rotterdam-Moerdijk, meer uitleg over de werking van het Data Safe House. Hij vertelde dat het DSH gestructureerd data verzamelt en analyseert. Er is een beveiligd IT-platform opgezet voor gegevensuitwisseling met toegang voor contracthouders. De bedrijven zijn en blijven eigenaar van de data en bepalen zelf welke data worden uitgewisseld, met wie en met welk doel. EZK heeft subsidie gegeven om het Rotterdamse DSH landelijk uit te rollen. Landelijke afstemming en uniformiteit van data is van groot belang voor landelijk opererende netbeheerders.

Versnelling
Masja Stefanski, manager MIEK van het Ministerie van EZK, vertelde tijdens de kick-off dat het ministerie werkt aan verbeteringen in het vergunningenproces. Ook wordt binnen het ministerie onderzocht of er versnellingsgebieden kunnen worden aangewezen en of er een voorkeursrecht voor energieprojecten mogelijk is.

Met Target Grid brengt TenneT zijn langetermijnstrategie concreet in beeld, vertelde Hilbert Klok van TenneT. In 2045 moet er een future proof-systeem staan. De netbeheerder treft daar voorbereidingen voor, bijvoorbeeld door energiecorridors te reserveren, strategisch grond aan te kopen en al vroeg vergunningen aan te vragen.

Robuuste foto
Huibert van Rossum, directeur van het Programmabureau Cluster Rotterdam-Moerdijk, gaf tot slot aan dat het CES-team ernaar streeft om op 1 april 2024 een 'robuuste foto' te hebben van het cluster Rotterdam-Moerdijk, zodat bekend is welke infrastructuur er de komende jaren nodig is.

Fred Akerboom vult aan: "Die robuuste foto moet een beeld opleveren van wat er nodig is aan energie-infrastructuur op de korte en middellange termijn en schetst scenario’s voor 2045. Samenwerking tussen industrie, netbeheerders en overheid is daarbij het sleutelwoord. Zo wordt de kloof tussen toekomstige vraag en aanbod zichtbaarder en kunnen we met CES 3.0 de dialoog tussen alle partijen beter mogelijk maken, knelpunten eerder op de agenda zetten en de realisatie van een duurzaam energiesysteem voor de industrie versnellen."

Bijeenkomst terugkijken, klik hier.