Hoog tijd voor de feiten over biomassa

Hoog tijd voor de feiten over biomassa

Biomassa speelt, naast waterstof, groene elektriciteit en circulaire grondstoffen een belangrijke rol in de energie- en grondstoffentransitie. Toch ligt biomassa regelmatig onder vuur. Maar zijn de bezwaren tegen biomassa wel terecht? Op biomassafeiten.nl vind je alle feiten over biomassa op een rij.

In de afgelopen periode heeft Deltalinqs met haar leden een visie ontwikkeld op biomassa. In ons cluster hebben wij biomassa, naast andere alternatieven, hard nodig in de transitie naar duurzame energie en grondstoffen, groene (basis-)chemicaliën en duurzaam getransporteerde goederen. Wij zien biomassa dan ook graag toegepast als grondstof in de chemie. En daarnaast als transitiebrandstof in de sectoren (zwaar) wegtransport, lucht- en scheepvaart. Ook op lange termijn,  zolang daar geen geschikt alternatief voor is. Tot slot zien we dat biomassa een belangrijke rol heeft in CO2-neutraal regelbaar vermogen en warmte in biomassacentrales, zolang daar onvoldoende geschikte alternatieven voor zijn. Het liefst wordt dit gecombineerd met toepassing van Bio Energy Carbon Capture Utilization and Storage.

In alle toepassingsvormen houden onze leden rekening met behoud van biodiversiteit, vindt er geen ontbossing plaats en wordt rekening gehouden met behoud van bodem- en waterkwaliteit. Ook stimuleren wij goede landbouwpraktijken, behoud van lokale voedselzekerheid en lokale economische en sociale ontwikkeling. En tot slot is er goede controle en monitoring op herkomst en naleving van deze duurzaamheidseisen, conform de in Nederland en Europa overeengekomen standaarden zoals bijvoorbeeld de REDII.

Toch ligt de toepassing van biomassa in de praktijk regelmatig onder vuur. Daar kan Leo Brouwer, manager energietransitie bij Onyx Power, over meepraten. Vijftien jaar geleden werd besloten de nieuwste kolencentrales te gaan bouwen volgens de laatste stand der techniek vertelt Leo. "Het werden de schoonste kolencentrales van Europa en wellicht van de wereld. Tegelijkertijd was in het ontwerp al rekening gehouden met de overstap op duurzame biomassa-reststromen die voldoen aan zeer strenge duurzaamheidseisen in plaats van kolen. Destijds was bijvoorbeeld Greenpeace hier een groot voorstander van. Maar nu we eenmaal aan de slag zijn en daadwerkelijk steeds meer duurzame biomassa stoken in plaats van kolen, blijkt de opinie vanuit grote delen van de milieubeweging helaas sterk veranderd. Dat kan en mag natuurlijk, maar dat zou dan wel moeten op basis van feiten. Ik heb voortdurend het gevoel dat ik heel wat uit te leggen heb als het gaat om het stoken van duurzame biomassa. Mede daarom hebben wij samen met een aantal andere partijen ‘biomassafeiten’ opgezet. De website biomassafeiten.nl is hieraan gekoppeld."

Strenge eisen in convenant
Op de website vind je rapporten, factsheets en opinieartikelen over biomassa. Leo: "In 2015 is, als uitwerking van het Energieakkoord, het ‘Convenant Duurzaamheid Biomassa’ opgesteld. Daarin is nauwkeurig vastgelegd welke biomassa je op welke manier mag inzetten als brandstof voor een energiecentrale. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat wij uitsluitend houtige biomassa gebruiken om elektriciteit mee op te wekken die niet ten koste gaat van bijvoorbeeld landgebruik voor natuur of de landbouw. Het is een laagwaardig restproduct uit de duurzame bosbouw, dat voornamelijk bestaat uit zaagsel dat vrijkomt bij houtzagerijen, maar soms ook van zieke bomen. Per boom heb je het dan over enkele procenten van het hout. Door jonge biomassa te gebruiken, meestal niet ouder dan 10-20 jaar, voeg je netto geen CO2 toe aan de atmosfeer. Dit in tegenstelling tot steenkool waarbij CO2 al miljoenen jaren ligt opgeslagen in de ondergrond. Helaas horen we vaak veronderstellingen dat onze biomassa niet zou voldoen aan de strenge eisen die in 2015 zijn opgesteld. Dat is heel jammer, zeker omdat elk jaar wordt aangetoond dat aan alle eisen wordt voldaan. Mocht er ondanks alle strenge eisen toch nog misbruik worden ontdekt, dan dient dat met wortel en tak te worden uitgeroeid."

Met de website willen we feitelijk juiste informatie bieden over allerlei toepassingen van biomassa, waaronder het opwekken van energie, maar vooral ook over het gebruik van biomassa voor de productie meubels en timmerhout, van grond- en hulpstoffen, chemicaliën, et cetera.

Hulp is welkom
Biomassa speelt een belangrijke rol in de energie- en grondstoffentransitie en is belangrijk voor het hele Haven en Industrieel Complex. Leo Brouwer hoopt dat zo veel mogelijk mensen en bedrijven zich goed willen laten informeren over duurzame biomassa en dat het gezien wordt als een belangrijk en klimaatvriendelijk alternatief voor fossiel. "Het zou fijn zijn als wij als industrie dit geluid stevig laten horen en ook investeren in onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is alle hulp welkom, dus als er partners van het Deltalinqs Climate Program interesse hebben om zich bij ons initiatief aan te sluiten, worden zij van harte uitgenodigd!"