Update over Klimaatakkoord

Update over Klimaatakkoord

De CO2-heffing, nieuw reductiebeleid, CCS en subsidiëring, het kwam allemaal aan de orde tijdens de recente presentatie over het Klimaatakkoord. Die werd op 15 oktober bij Deltalinqs gegeven door Cees Kortleve en Ed Buddenbaum van het Ministerie van EZK. "De bijeenkomst was bedoeld om bedrijven in de regio Rotterdam-Moerdijk bij te praten over het Klimaatakkoord", zegt Buddenbaum.

"In het Klimaatakkoord staat immers van alles over wat de industrie moet doen om CO2-emissies te verminderen, dus is het goed om te weten wat je te wachten staat. Vanuit het Ministerie van EZK gaan we alle vijf grote industriële clusters in Nederland langs. In een presentatie geven we achtergrondinformatie over de totstandkoming en de inhoud van het Klimaatakkoord."

CO2-heffing
Nederland doet niet meer dan andere landen, maar doet wat ieder land moet doen wat sneller, zodat we ook daarmee ook een ‘early mover advantage’ kunnen krijgen, stellen Kortleve en Buddenbaum. In het brede pakket van maatregelen (Europees beleid, inzet op innovatie, subsidies) in het Klimaatakkoord is onder andere een heffing op vermijdbare CO2-emissie voorzien en dat is meteen één van de meest bediscussieerde onderdelen van de klimaatplannen. Buddenbaum: "Veel bedrijven vragen zich terecht af wat dit voor hen betekent. Het antwoord daarop is helaas nog niet volledig te geven, omdat we binnen het ministerie nog bezig zijn met de uitwerking van de details. Het CO2-reductiepad is helder: van 14,3 megaton reductie van de uitstoot door de industrie in 2030 en naar vrijwel nul in 2050. Daaruit kun je een neergaande lijn trekken en op alle uitstoot die daarboven zit komt een CO2-heffing. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de rapportages voor het Europese emissiehandelssysteem ETS, aangezien alleen ETS-bedrijven een CO2-heffing opgelegd kunnen krijgen. Enige uitzondering daarop zijn de afvalenergiecentrales, zij zullen ook in aanmerking komen voor de heffing, maar vallen niet onder ETS. Deze bedrijven zullen dus ook moeten rapporteren over hun CO2-emissies."

Terugverdientijd
Een andere maatregel die in het akkoord wordt aangekondigd is een uitbreiding van de huidige verplichting om energiebesparingsprojecten uit te voeren als ze een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Die terugverdientijd gaat zeer waarschijnlijk ook gelden voor CO2-reductieprojecten – daar wordt volgend jaar over besloten. Het doel is immers vooral om CO2 te besparen. Energie besparen helpt daarbij, maar soms vergen CO2-neutrale manieren om warmte op te wekken meer energie dan met gas waarbij CO2 vrijkomt en dan is de CO2-emissiereductie belangrijker.

CO2-opslag (CCS) is een veelbesproken onderdeel van de plannen om de klimaatdoelen te halen. Logischerwijze kwam dus ook CCS aan de orde in de presentatie. "Er komt een plafond aan de subsidiëring van CCS", vertelt Buddenbaum. "Wanneer de grens van 7,2 Megaton aan jaarlijkse CO2-opslag is bereikt, zal de subsidie stoppen. Dat laat onverlet, dat er best meer CCS-projecten uitgevoerd kunnen worden, maar dan zonder subsidie."

Succes
Tijdens de bijeenkomst kwamen veel technische vragen vanuit de bedrijven, waarop nog niet alle antwoorden gegeven kunnen worden. Belangrijk vindt Buddenbaum de constatering dat de aanwezigen aangaven samen in de regio aan de slag te zijn om een succes te maken van de verduurzaming. "Dat past heel goed binnen het streven naar regionale industriële koplopers", vindt hij. "Het Rijk kijkt graag waar dit ondersteund kan worden. In dat kader vind ik het eveneens een goede zaak dat Deltalinqs als voorzitter van de haven-en-industrietafel, met leden en partners een deel van het Rotterdams Klimaatakkoord invult."