Rotterdamse Klimaatalliantie werkt toe naar akkoord

Rotterdamse Klimaatalliantie werkt toe naar akkoord

Eind dit jaar moet er een Rotterdams Klimaatakkoord komen waarin afspraken staan over CO2-reductie en verduurzaming van de productieketen. Sinds de lancering van de Rotterdamse Klimaatalliantie in mei is hard gewerkt aan het vaststellen van de doelen en de thema’s waarbinnen projecten worden uitgevoerd.

Dat is nu gebeurd, en met succes. Op 27 september volgt een bijeenkomst met alle betrokkenen en presenteert de alliantie haar resultaten.

De klimaattafel Haven & Industrie is in het leven geroepen om de landelijke klimaatopgave te vertalen naar lokale verduurzamingsdoelen. Het industriële cluster Rotterdam-Moerdijk moet de grootste CO2-reductie van Nederland bereiken. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, is voorzitter van deze klimaattafel. "De plannen uit het nationale Klimaatakkoord vormen de basis", zegt zij. "Daarbij maken we gebruik van de eerdere bevindingen van de werkgroep industriecluster Rotterdam-Moerdijk, die in de aanloop naar het landelijke Klimaatakkoord zijn vastgelegd in het rapport 'In drie stappen naar een duurzaam industriecluster'. De eerste stap hierin is meer efficiency, ontwikkeling van infrastructuur en afvang en opslag van CO2. Daarna werkt het cluster naar een nieuw energiesysteem met gebruik van waterstof en elektrificatie. In de derde stap wordt ook het grondstoffen- en brandstoffensysteem vernieuwd."

Doelen en thema’s
De Klimaattafel Haven & Industrie heeft als doelen geformuleerd:

  • opleveren overzicht van CO2-besparingen en projectenportfolio haven & industrie;
  • versterken van bestaande coalities en opbouwen nieuwe coalities;
  • opstellen gezamenlijke regionale randvoorwaarden en investeringsagenda.

Daarnaast zijn er vier thema’s benoemd waarbinnen de projecten zullen worden uitgevoerd: 1. waterstof, 2. industriële elektrificatie, 3. restwarmte en stoom en 4. circulair en biobased. 

Ambitie
Het is de ambitie van de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het Haven Industrieel Complex (HIC) om uit te groeien naar dé hub voor ‘schone elektronen en moleculen’ in Noordwest-Europa. Daarbij spelen verschillende factoren een rol: waterstof, circulaire grondstoffenstromen, warmteuitwisseling, CO2-afvang, -opslag en -gebruik. Belangrijk onderdeel is de integratie van energie uit offshore windparken.

De sterke clustervorming in de Rotterdamse industrie is een extra uitdaging, maar tevens een voordeel voor het slagen van de transitie. De onderlinge verwevenheid vergroot de kans op het doen van gezamenlijke investeringen, die het gehele cluster ten goede komen. "Om de transitie te laten slagen moeten we regionaal en landelijk goede afspraken maken over infrastructuur, financiering, wetgeving en voldoende gekwalificeerd personeel", stelt Alice Krekt.