Sociale Innovatie én Bedrijfsschool van de toekomst

Sociale Innovatie én Bedrijfsschool van de toekomst

De Rotterdamse haven staat voor een grote uitdaging: de energietransitie, verdergaande digitalisering en automatisering zijn hier een aantal belangrijke voorbeelden van.

Eén van de centrale vragen is: ‘hoe pakken we dit samen op met als resultaat een economisch sterke en stabiele Rotterdamse haven’. De urgentie van het onderwerp vraagt om een zorgvuldige en gezamenlijke aanpak. Daarom heeft Deltalinqs recent de Zomerlezing ‘De bedrijfsschool van de toekomst’ gehouden én een lezing ‘Sociale Innovatie’ geagendeerd op de ledenvergadering.

Sociale Innovatie
Het anders managen, organiseren en inrichten van arbeid, zodanig dat de technologische inventies renderen is dé uitdaging binnen sociale innovatie. Henk Volberda, professor of strategic management and business policy bij Rotterdam School of Management (EUR), heeft zijn visie op de uitdagingen van de Rotterdamse haven gedeeld tijdens de ledenvergadering van 26 juni jongstleden. "Huidige werkzaamheden gaan veranderen", stelt Volberda. "De mate en snelheid van deze veranderingen worden mede bepaald door het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt. De energietransitie en digitalisering vragen, naast aandacht voor technologische innovaties, om focus op de manier waarop de factor arbeid (arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen) zich kan aanpassen."

Hoofdconclusie is dat alleen bedrijven die én grote investeringen doen in technische innovatie én tegelijkertijd in sociale innovatie, hun bedrijf weten uit te breiden. "En daar is nog een wereld te winnen", vervolgt Volberda, "het merendeel van de bedrijven zet hoog in op technische innovatie en niet op sociale innovatie." Binnenkort komen de resultaten van zijn SmartPort-onderzoek ‘de innovatieve barometer’ uit, een meting van het innovatie klimaat in de Rotterdamse haven.

Bedrijfsschool van de Toekomst
Een verandering van activiteiten door trends als digitalisering of energietransitie stelt vanzelfsprekend andere eisen aan medewerkers en/of studenten. Zijn de huidige samenwerkingsverbanden voldoende om in te spelen op deze veranderende behoefte? In Deltalinqs-verband werken bedrijven al jaren op verschillende manieren samen met het regionaal beroepsonderwijs. Met als resultaat een grotere instroom en betere kwaliteit van de opleiding. Maar welke waarde heeft een onderwijsinstelling voor een bedrijf? Een toeleverancier van nieuwe medewerkers of een strategische partner in het ontwikkelen van medewerkers? Wanneer we als haven van Rotterdam een blijvende rol van betekenis willen spelen is het blijvend ontwikkelen van medewerkers cruciaal. Het beroepsonderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Frits Gronsveld (voorzitter college van bestuur van het Scheepvaart & Transportcollege) heeft daarop geanticipeerd tijdens de zomerlezing op 12 juni door in te gaan op de huidige samenwerking en zijn visie te geven op de samenwerking tussen scholen en havenbedrijfsleven in de toekomst. De veranderende vraag naar IT-vaardigheden en de wijze waarop we hier het beste een antwoord op kunnen geven werd toegelicht door Matthijs Jaspers, directeur CoDE Rotterdam / ‘Rotterdamse IT-Campus’.

Deltalinqs
Een goed functionerende arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling en imagoversterking van het haven- en industrieel complex. Deltalinqs waakt ervoor – zie ook de Strategische Agenda 2016-2019 ‘Sterke ondernemingen, krachtige Mainport’ - dat de vraag naar arbeid vanuit haven en industrie en het aanbod van onderwijs nauw op elkaar aansluiten. ‘Sociale Innovatie’ en ‘De Bedrijfsschool van de toekomst’ geven alvast een voorschot op een komende strategische agenda en zijn nu actueel binnen het domein onderwijs & arbeidsmarkt.