Chemieloket op afspraak in Rotterdam

Chemieloket op afspraak in Rotterdam

Om meer zicht te krijgen op regelgeving die chemiebedrijven belemmert en op gewenste oplossingen stelde het Ministerie van Economische Zaken eind 2015 het Chemieloket in, gericht op ‘Ruimte in Regels’.

Goed nieuws is ook dat vanaf nu Rotterdamse bedrijven op afspraak het Chemieloket naar Deltalinqs kunnen halen.

Met de uitkomsten van de reguliere gesprekken van de minister met CEO’s van chemiebedrijven heeft de stuurgroep Maatwerkaanpak Regeldruk Chemie geconcludeerd dat één ondernemersloket bij Economische Zaken het aanspreekpunt voor knellende regelgeving zou moeten worden. De brancheorganisaties en betrokken Ministeries van EZ, I&M, SWZ en omgevingsdienst DCMR ondersteunen deze aanpak.

Bij het Chemieloket houdt projectleider Ralph Reede zich bezig met regelgeving die innovatie belemmert en met het verminderen van regeldruk: administratieve lasten, handhavingskosten, naleving, vergunningen en dergelijke. Sinds de start eind 2015 zijn 39 signalen ontvangen. Daarvan zijn er tot nu zeventien opgelost, negen afgerond, vier botsend en negen lopend.

Wat vooral belangrijk is dat het Chemieloket de ondernemer met zijn casus centraal stelt, niet de regelgeving op zich. Het Chemieloket draagt ook zorg voor afstemming met andere betrokken ministeries. Binnen zes weken krijgt de ondernemer terugkoppeling over oplossingsrichtingen. De ambitie is om gemiddeld binnen zes maanden tot een oplossing te komen. Op basis van de ingediende casussen worden bredere beleidsvraagstukken geagendeerd.

Voorbeelden belemmeringen

  • Gebruik van afvalstoffen als grondstoffen
  • Recycling van thermohardend composiet
  • Crisis- en herstelwet
  • Verplichte graafmeldingen WION op eigen terrein met eigen grondbeheersysteem
  • Restwarmte in relatie tot ETS
  • Behoud vrijstelling energiebelasting bij flexibele operatie van warmtekrachtkoppeling
  • Energiebelasting bij het leveren van (hoogcalorische) restgassen
  • PGS-systematiek
  • Uitvoering/handhaving regelgeving en vergunningverlening

Chemieloket op afspraak in Rotterdam
Ondernemers moeten permanent terechtkunnen voor antwoorden en oplossingen, dat is het uitgangspunt van het Chemieloket. Projectleider Ralph Reede biedt aan dat bedrijven ook in Rotterdam een afspraak kunnen maken. Daarvoor biedt Deltalinqs ruimte.

Meer informatie: Ralph Reede, tel (06) 11 37 62 41.