Agenda

Technische sessie Programma Actualisatie Geluidmanagement (PAG)

Op 9 december a.s. organiseert de DCMR een ONLINE presentatie van de resultaten van het Programma actualisatie geluidmanagement (PAG) voor de leden van Deltalinqs.

Voor een optimale uitvoering van het zonebeheer in de Rotterdamse haven is gebleken dat het geluidmanagement verbeterd dient te worden. Binnen het Programma Actualisatie Geluidmanagement is onderzocht wat de akoestisch effecten van deze aanpassingen op de beschikbare geluidruimte zijn. De resultaten daarvan zijn nu bekend.

In de presentatie wordt ingegaan op alle technische projecten uit het programma. Per project worden het probleem, de uitgangspunten, resultaten en eventuele vervolgacties toegelicht. Onder andere nestgeluid, AMvB bedrijven, toetspunten en afscherming van objecten passeren de revue.

Na afloop van de presentatie is er ruimte voor vragen en discussie. U vertrekt met een beeld van de consequenties en het vervolgproces richting bestemmingsplan.

De presentaties worden verzorgd door de bij het PAG betrokken geluidadviseurs van DCMR en Havenbedrijf. 

Onderwerpen:

Programma actualisatie geluidmanagement (PAG)
In 2018 zijn de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam N.V. gestart met een programma actualisatie geluidmanagement (PAG). Het programma is gericht op modernisering van het geluidmanagement voor de bestaande geluidzones voor het Rotterdamse haven- en industriegebied, mede als basis voor het vast te stellen facetbestemmingsplan. Daarbij is onder andere rekening gehouden met technische ontwikkelingen en met gerealiseerde en toekomstige beleidswijzigingen, waaronder ook die het gevolg zijn van de Omgevingswet. Het programma behelst nauwgezet onderzoek van meerdere aspecten van het geluidmanagementsysteem, op technisch, organisatorisch en juridisch gebied. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft het actualiseren van geluidsmodellen en het verwerken van inzichten uit recente jurisprudentie en (nieuwe) wet- en regelgeving. Zoals de recente RvS uitspraak over het meenemen van geluid van afgemeerde schepen in berekeningen voor industrielawaai.

Facetbestemmingplan geluid haven
De resultaten van het PAG dienen als uitgangspunt voor het facetbestemmingplan geluid haven. In dit facetbestemmingsplan wordt de geluidruimte voor het haven- en industriegebied van Rotterdam verkaveld; er wordt geluidruimte toegekend per kavel in het gebied. Met als streven dat hierdoor de bestaande geluidruimte binnen het havengebied efficiënter kan worden beheerd. In het facetbestemmingsplan worden actuele inzichten over het geluidruimtebeheer, die voortvloeien uit het Programma Actualisatie Geluidmanagement, vastgelegd en wordt geanticipeerd op de Omgevingswet. Het facetbestemmingsplan zorgt voor duidelijkheid over ontwikkelingsmogelijkheden voor activiteiten binnen het HIC en voor de woningbouwopgave in de omliggende gemeenten. Het facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’ wordt opgesteld voor de bestemmingsplangebieden Maasvlakte 1 en 2, Europoort en Landtong, Botlek-Vondelingenplaat en Waalhaven en Eemhaven.

Overschrijdingen geluidsnormen
Uit het PAG blijkt dat actualisatie van het geluidmanagement op meerdere plekken leidt tot een mogelijke overschrijding van geluidsnormen van de vastgestelde grenswaarden. In het kader van de MER-procedure facetbestemmingsplan geluid worden hiervoor momenteel oplossingsrichtingen onderzocht. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn het beperken van kavelbudgetten, maatregelen aan de bron of ontvanger, aanpassen van gebiedsbestemmingen of het tijdelijk toestaan van overschrijdingen ihvk de Crisis- en Herstelwet.

Voor Deltalinqs is dit een belangrijk proces met hoge prioriteit. Voldoende geluidruimte is essentieel voor duurzame ontwikkeling van de haven- en industriële activiteiten van onze leden. De geluidbeheersystematiek dient dan ook op orde en actueel te zijn. Dat geeft duidelijkheid voor bedrijven en de omgeving. Deltalinqs heeft een uitgebreide zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. het MER facetbestemmingsplan geluid haven. Dit onderwerp staat op de agenda van de DL Commissie Geluid en RO.

Datum en tijdstip:
2020-12-09T13:30:00 2020-12-09T15:30:00
Locatie:
ONLINE
Adres:


Aanmeldperiode:
2020-11-26T12:00:00 2020-12-08T12:00:00
AANMELDEN