Haven- en industriebeleid

Medio 2009 is de kabinetsnota ‘Economische visie op de lange termijn ontwikkeling van Mainport Rotterdam’ verschenen. De enorme betekenis van het Rotterdamse haven- en industriecomplex voor de Nederlandse economische ontwikkeling wordt hierin onderstreept. Ook wordt aandacht besteed aan structurele en conjuncturele ontwikkelingen die vragen om krachtige beleidsmaatregelen.

De komende periode wil Deltalinqs een actieve rol spelen in de vormgeving en nadere uitwerking van het haven- en industriebeleid. Het gaat om het signaleren en analyseren van trends en het maken van keuzes. Onderwerpen als het klimaat, de veiligheid en het milieu dienen uitgewerkt te worden op een schaalniveau dat bij de betreffende marktsector aansluit. Bij de gedachtevorming over cluster- en synergievoordelen dient, zeker op de lange termijn, de relatie tussen Rotterdam en Antwerpen te worden betrokken. Deltalinqs is daarbij aanspreekbaar op het stimuleren van het maken van ambitieuze keuzes. Onze inzet voor een level playing field is een pleidooi voor een aantrekkelijk investeringsklimaat voor multinationale ondernemingen.

Focus Deltalinqs:
- doorontwikkelen van schaalvoordelen op- en overslag en logistiek
- benutten van clustervoordelen petrochemie
- benutten van synergievoordelen energie
- bevorderen en behouden van een level playing field
- versterken concurrentiepositie Mainport Rotterdam.

             

Login

Username
Password