Webinar Omgevingsveiligheid

Webinar Omgevingsveiligheid

Op 2 maart is door Deltalinqs samen met VNCI en Havenbedrijf Rotterdam een informatiebijeenkomst georganiseerd over het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid (externe veiligheid), met medewerking van onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Het omgevingsveiligheidsbeleid gaat onder de Omgevingswet ingrijpend veranderen. Het bestaande beleid van de berekening van het plaatsgebonden risico blijft bestaan. De berekening van het groepsrisico komt echter te vervallen als verplicht onderdeel van de QRA-berekeningen. Deze wordt omgezet in de berekening van zogenaamde aandachtsgebieden voor brand, explosie en een toxische wolk. Voor veel BRZO-bedrijven zijn de aandachtsgebieden door AVIV en Witteveen+Bos berekend, zie ook: https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/aandachtsgebieden. Die gebieden zijn gebaseerd op worstcasescenario's met soms een zeer lage kans van optreden. Het zijn echter deze worstcasescenario's op basis waarvan het bevoegd gezag beslissingen moet gaan nemen. Er is ook haast mee geboden, want alles moet rond zijn met het van kracht worden van de Omgevingswet in januari 2022.

Naast algemene informatie is tijdens de bijeenkomst ook een aantal concrete casussen van bedrijven toegelicht. Veel vragen passeerden daarbij de revue, zoals: Wat beoogt het Ministerie van I&W hier nu eigenlijk mee? Wat betekent het als één van de berekende aandachtsgebieden in bewoond gebied valt? Wat moet een bedrijf ermee? Hoe verloopt dan straks de vergunningverlening? En wat betekent het op de lange termijn?

Belangrijkste conclusies
Ten eerste is de rekenmethodiek op sommige punten niet heel waarheidsgetrouw. Het feit dat kansen van het optreden van incidentscenario’s niet worden meegenomen geeft ook te denken, gaf ook DCMR aan. Meer overleg tussen de verschillende deskundigen is nodig, voordat dit beleid ook van kracht wordt en deze contouren definitief op een openbare kaart worden gezet. Het tweede punt is dat, hoewel de rekenmethodiek in een aantal gevallen mogelijk nog gaat resulteren in kleinere aandachtsgebieden, sommige aandachtsgebieden wel over woongebieden gaan, zoals ook te zien was in de gepresenteerde Drechtstedencasus met het toxische aandachtsgebied, ten gevolge van diverse vervoersbewegingen. Een bestuurder heeft dan wel wat uit te leggen. Kortom: dit moeten we vooral samen, bedrijven en overheid, doen.

Deltalinqs zal samen met haar partners VNCI en Havenbedrijf Rotterdam de ontwikkelingen nauw blijven volgen, communiceren over de voortgang en het initiatief nemen voor wat betreft de communicatie naar de omgeving.