GebiedsGerichte Aanpak Botlek van start!

GebiedsGerichte Aanpak Botlek van start!

Donderdag 14 maart 2019 is de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) van bodem en grondwater in het Botlekgebied feestelijk van start gegaan. Vanaf nu kunnen in de Botlek gevestigde bedrijven zich aanmelden hieraan mee te doen.

In het Rotterdamse havengebied is door langdurige aanwezigheid van industriële activiteiten op verschillende plaatsen verontreiniging van bodem en grondwater ontstaan. Het industriële karakter en de schaal waarop deze verontreinigingen voorkomen vragen om een specifieke aanpak. Hierbij is de DCMR aangewezen als gebiedscoördinator. Daarnaast zal er verder onderzoek plaatsvinden naar de uitrol van deze gebiedsgerichte aanpak voor de overige havengebieden.

Waarom een GGA?

De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en met financiële steun van het Ministerie van I&W, de laatste jaren stevig geïnvesteerd in innovatieve kennis over omvang en verspreiding van de historische verontreinigingen in de Botlek. Er is een grondwatermodel ontwikkeld en de kosten en baten van diverse saneringsvarianten zijn in beeld gebracht. Hiermee is aangetoond dat met de GebiedsGerichte Aanpak Botlek de kosteneffectiviteit van de saneringsoperatie kan worden vergroot, terwijl de verontreinigingen beter worden beheerst.

Hoe ziet de aanpak eruit?
De aanpak houdt in dat onder gecontroleerde omstandigheden, binnen de gemeentegrens van Rotterdam, een zekere verspreiding van verontreinigingen in het grondwater wordt toegestaan. Hierdoor krijgen natuurlijke biologische afbraakprocessen (NA) meer tijd en ruimte om verontreinigingen af te breken, waardoor saneringskosten lager en beter beheersbaar worden.

Vrijwillige deelname
Uitgangspunt is dat de bedrijven zelf verantwoordelijk blijven voor hun verontreinigingen. Bedrijven in de Botlek kunnen vrijwillig kiezen om van de GGA gebruik te maken. Een voorwaarde om mee te doen aan de GGA is het opstellen van een locatiebeheerplan (LBPg), toegespitst op GGA. Het LBPg moet worden goedgekeurd door de DCMR. Daarbij is afgesproken dat het Havenbedrijf Rotterdam bereid is om met deelnemers aangepaste afspraken te maken over het ‘schoon’ terugleveren van uitgegeven terreinen.

Deltalinqs
De Deltalinqs Commissie bodem heeft gedurende het proces gefungeerd als een actief meedenkende klankbord en zal dat ook blijven doen voor de overige gebieden. Inmiddels is er begonnen met Europoort.

Vandaag starten kan!
Als uw bedrijf in de Botlek ligt en wil deelnemen aan de GGA Botlek, meldt u zich dan aan bij de DCMR voor een eerste afspraak met het Bodemloket. Aanmelden kan via: ggagrondwater@dcmr.nl. Voor meer informatie: www.rotterdam.nl/ggabotlek.