Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn de meest gevaarlijke stoffen voor de leefomgeving, die kunnen vrijkomen in de industrie via lucht en water. Het inzichtelijk maken en het terugdringen daarvan heeft momenteel de volle aandacht van het bevoegd gezag.

Provincie Zuid-Holland loopt, ook als gevolg van de casus Chemours, hierin voorop. De wettelijke grondslag is de aanpassing van het Activiteitenbesluit (Ab) van 1 januari 2016. Daarin is de definitie van ZZS opgenomen en de zogenaamde minimalisatieverplichting voor de emmissiereductie van deze stoffen. Inmiddels is er sprake van een lijst met ruim 1400 geclassificeerde ZZS. Daarnaast kunnen stoffen op basis van zelfclassificatie eveneens als ZZS worden geclassificeerd (potentiële ZZS) en zal de lijst met ZZS nog groter worden.

Tweede uitvraag
Eind mei heeft de DCMR vijfenveertig bedrijven aangeschreven met het verzoek om informatie te overleggen over de aanwezigheid/het gebruik, emissie naar de lucht en indirecte lozing naar afvalwater van (potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), indien dat van toepassing is, binnen de inrichting. Als er sprake is van directe lozing, dan ontvangt het bedrijf tegelijkertijd een verzoek van Rijkswaterstaat. In de eerste uitvraag vorig jaar zijn de chemiebedrijven uitgeschreven, dit jaar zijn het de overige chemie, afvalverwerkers, energiebedrijven en de chemie op- en overslag. Voor 2019 staat de aardolieketen op de DCMR-planning. De DCMR organiseert op 12 juni 2018 een informatiebijeenkomst voor de bedrijven die aangeschreven zijn. Daarbij zullen ook RWS en RIVM aanwezig zijn en net als vorig jaar zal daar voldoende ruimte zijn voor een extra toelichting en voor het stellen van vragen.  

Deltalinqs is nauw betrokken bij dit proces. Op landelijk niveau spelen nog verschillende inhoudelijke discussies: Wanneer is een mengsel wel of niet ZZS? Hoe om te gaan met potentiële ZZS? En bijvoorbeeld over de uitwerking van de minimalisatieverplichting. Binnen Deltalinqs staat het onderwerp onder andere op de agenda’s van de DL commissies Lucht en Water.