DU: Blootstelling gevaarlijke stoffen

DU: Blootstelling gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW (I-SZW, voorheen Arbeidsinspectie) heeft blootstelling tot speerpunt in haar programma benoemd. Onderzoek leert dat drie tot vierduizend sterfgevallen per jaar door werkgerelateerde kanker optreden.

Dit is ook met name waarom I-SZW het programma ‘Road to Zero’ is gestart als het gaat om blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Een project van I-SZW in 2017 leerde, dat 92% van de onderzochte bedrijven niet volledig voldeed aan de verplichtingen. Deltalinqs ‘University’ speelt in op de actualiteit en organiseerde voor ruim vijftig Deltalinqs-leden op 5 juni jongstleden de themabijeenkomst ‘Blootstelling gevaarlijke stoffen'.

Themaworkshop gezondheidseffecten

Jan Kegelaer, operationeel directeur RPS (advies- en ingenieursbureau voor omgevings- en veiligheidskwesties), trad op als programmaleider themaworkshop gezondheidseffecten en opende een interview met Henri Willems, veertig jaar, vader en slachtoffer van de blootstelling aan lasrook. Zijn passie was zijn werk, door slechte arbeidsomstandigheden leidt hij nu een leven met beperkingen en zit inmiddels in een juridisch traject met zijn werkgever.

De belangrijkste doelstellingen van de Longalliantie werden door Heleen den Besten toegelicht: vroege signalering in de zorg en samenwerking met branches om bewustwording van gezond werken te vergroten.

Flip Kaster, bedrijfsarts en manager bij Port Health Centre, gaf inzicht in de gezondheidseffecten na blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarbij passeerden voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van deze bedrijfsongevallendienst in de Rotterdamse haven en werd het belang van adequate preventieve maatregelen en een goede behandeling toegelicht.

Ontwikkelingen
In een meer technisch inhoudelijk blok werd ingegaan op:

  • de recente ontwikkelingen in meetmethodieken en normstelling op het gebied van beoordelen gezondheidsrisico’s door blootstelling aan vluchtige aromatische stoffen, Chroom6 en biologische agentia, en
  • de stand van zaken op het gebied van asbest en keramische vezels met betrekking tot wet en regelgeving, risicoclassificatie en werkmethodiek zoals verankerd in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).
In het blok toezicht en handhaving lichtte Nathan Kuper, Process Safety and Dangerous Substances Expert bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het programma preventie beroepsziekten 2018-2021 toe. Kuper gaf aan dat bedrijven, die blootstelling slechts vanuit het perspectief van compliance aanvliegen, dit probleem onvoldoende onderkennen. Huib Lebbing, advocaat bij Houthoff, sloot zich hier volledig bij aan in de casussen ‘blootstelling’; ‘Be good and show good’ is en blijft noodzakelijk.