DU-pilotworkshop Omgevingsvergunning

DU-pilotworkshop Omgevingsvergunning

DCMR heeft samen met onder andere het Havenbedrijf en Deltalinqs de Wegwijzer Wabo-vergunningen ontwikkeld. In een pilotworkshop van 12 februari 2019 is de nieuwe werkwijze(r) toegelicht.

Deze workshop in samenwerking met DCMR gehouden, werd geleid door Wim Kooijman van de DCMR en ging met name om een toelichting op de procedure.

De setting is bewust klein gehouden om ook vooral ruimte te geven aan de dialoog. Het verkrijgen van een vergunning is in de loop der jaren niet eenvoudiger geworden was de conclusie van iedereen. Zelfs ogenschijnlijk eenvoudige wijzigingen nemen nog vaak langer in beslag dan op het eerste gezicht nodig lijkt. Het accent is van na vergunningverlening laten zien dat je aan de regels voldoet, verschoven naar vooraf aantonen dat je aan de regels voldoet.

Het verbeteren van het vergunningverleningsproces is afhankelijk van veel factoren en betrokkenen, maar er wordt hard aan gewerkt om dit steeds beter te laten verlopen. In de dialoog gaven bedrijven vooral aan dat, ondanks de verbeteringen, pragmatisme en efficiency soms worden gemist. Door het streven naar 100% vooraf afgedekt te hebben, sneuvelen kansrijke initiatieven die wel een milieuverbetering zouden moeten kunnen opleveren. Daar staat tegenover dat DCMR vindt dat bedrijven enerzijds zich meer moeite moeten getroosten de juiste en volledige informatie aan te leveren en anderzijds ook soms gebonden zijn aan regels buiten hun invloedsfeer.

Ook de zorgen rond met name vernieuwingen in nationale wetgeving kwamen aan bod, zoals omgevingsvisie, omgevingsplannen en de uiteindelijke invoering van de Omgevingswet. De DCMR volgt deze ontwikkelingen op de voet en wil de komende tijd ook het gesprek met bedrijven, andere overheden en belangenorganisaties blijven voeren over een goede vertaling van deze wetgeving naar de praktijk.

DCMR streeft naar verdere professionalisering, met behulp van dit soort sessies wordt ook bewust de dialoog met bedrijven gezocht om verder te kunnen verbeteren en bewust te worden van de mogelijke verdere verbeteringen. De kwetsbare opstelling van de deelnemers aan beide zijden zal uiteindelijk tot een beter en efficiënter vergunningenproces voor alle partijen leiden. Deze workshop zal nu vaker worden georganiseerd en in het basispakket van Deltalinqs een vervolg krijgen.