Drie maatregelen voor versnelling transitie industrie

Drie maatregelen voor versnelling transitie industrie

Het meest recente IPCC-rapport maakt opnieuw duidelijk dat er geen tijd te verliezen is in de energie- en grondstoffentransitie. Ook TNO, partner in het Deltalinqs Climate Program, publiceerde recent een paper met dezelfde boodschap.

De paper sluit goed aan bij alle maatregelen die door de partners van het Deltalinqs Climate Program in gang worden gezet. "We zijn op de goede weg. Maar het moet wel sneller!", stelt DCP-programmadirecteur Alice Krekt.

De titel van de paper is veelzeggend: 'De energietransitie moet sneller'. Dit is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. In de paper zet TNO op een rijtje ‘wat er kan’ om de energietransitie te versnellen, maar ook 'wat er moet'. TNO-onderzoekers gaan in op een groot aantal vraagstukken, maatregelen en oplossingen om de transitie te versnellen. Zij benoemen de volgende drie maatregelen als noodzakelijk voor de versnelling van de emissiereductie in de industrie:

  1. 1] Stimuleer ontwikkeling en opschaling van nieuwe productieprocessen die gebruikmaken van duurzame energie en duurzame en gerecyclede grondstoffen
    Voor productieprocessen die fossiele brandstoffen als grondstof gebruiken, vormt de versnelling van de transitie een forsere uitdaging. Voor ontwikkeling en opschaling is extra innovatiebeleid nodig dat gericht is op het verduurzamen van de productieprocessen en rekening houdt met de stapsgewijze aanpak van het innovatieproces.

  2. 2] Stimuleer omschakelen naar nieuwe duurzame productie-installaties en waardeketens
    Doordat steeds minder CO2-emissierechten beschikbaar zijn, zullen de kosten voor het emitteren van CO2 (CO2-marktprijs en CO2-heffing) toenemen waardoor conventionele productie duurder wordt. Het overschakelen op duurzame energie en implementeren van duurzame productie-installaties en waardeketens worden daardoor aantrekkelijker. Om hierin een versnelling in te bereiken is een extra stimulans nodig, zoals een klimaatdoel voor circulariteit. Of financiële ondersteuning vanuit de (Europese) overheid.

  3. 3] Pas CO2-afvang en -opslag toe als overbrugging en informeer burgers over het waarom daarvan
    CO2-afvang en -opslag draagt bij aan CO2-reductie. Onderzoek toont aan dat het draagvlak voor CCS toeneemt als mensen vertrouwen hebben in de veiligheid en ook over de positieve effecten van CCS voor de economie en het klimaat geïnformeerd worden.

De complete paper is te downloaden vanaf deze pagina op de website van TNO