Informatiemiddag Gebiedsgerichte aanpak bodemsanering pilot Botlek

Op 20 november kunnen bedrijven uit de Botlek deelnemen aan een informatiemiddag over de Gebiedsgerichte aanpak-pilot Botlek.

Aanpak en monitoring historische bodemverontreinigingen in het Botlekgebied

In het Rotterdamse havengebied is door langdurige aanwezigheid van industriële activiteiten op verschillende plaatsen verontreiniging van bodem en grondwater ontstaan. Gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met DCMR, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs en met financiële steun van het Ministerie van I&M de laatste jaren flink geïnvesteerd in kennis over de aard en mate van historische verontreinigingen (die voor 1987 zijn ontstaan). Er is een grondwatermodel ontwikkeld en de kosten en baten van diverse saneringsvarianten zijn in beeld gebracht. Hiermee is aangetoond dat met een Gebiedsgerichte aanpak in de Botlek, de mobiele bodemverontreinigingen efficiënter en tegen lagere kosten kunnen worden aanpakt.

Uitgangspunten Gebiedsgerichte aanpak-pilot Botlek

De Gebiedsgerichte aanpak biedt meer duidelijkheid en zekerheid over het geheel van saneringsverplichtingen. De aanpak onderscheidt zich van de reguliere aanpak uit de Wet bodembescherming door, onder gecontroleerde omstandigheden, een zekere verspreiding van verontreinigingen in het grondwater toe te staan. Hierdoor krijgen biologische afbraakprocessen meer tijd en ruimte om verontreinigingen af te breken, waardoor saneringskosten lager en beter beheersbaar zijn. Bedrijven in de Botlek kunnen er straks vrijwillig voor kiezen om van deze aanpak gebruik te maken. Bij de Gebiedsgerichte aanpak is het uitgangspunt dat verontreinigingen niet over de gemeentegrens zullen gaan. Onder alle omstandigheden is het standpunt dat de bedrijven zelf verantwoordelijk blijven voor hun verontreinigingen. De sanering en monitoring zijn op kosten van het bedrijf.

Handreiking Gebiedsgerichte aanpak

Binnenkort stelt Rotterdam een ontwerp Handreiking Gebiedsgerichte aanpak Botlek beschikbaar. Deze maakt, na bestuurlijke besluitvorming door de gemeente Rotterdam, gebiedsgerichte aanpak mogelijk. De handreiking is bedoeld voor bedrijven binnen het Botlekgebied. Zij kunnen de handreiking gebruiken voor het opstellen van hun locatiebeheerplan.

Informatiemiddag

Op 20 november is er voor de bedrijven uit de Botlek door de gemeente Rotterdam een informatiemiddag georganiseerd over de Gebiedsgerichte aanpak-pilot Botlek. Bedrijven hebben per post een uitnodiging ontvangen. U kunt zich vóór 13 november aanmelden via ggabotlek@rotterdam.nl.  

Studies andere gebieden

Voor de deelgebieden Europoort, Vondelingenplaat, Waal-Eemhaven en het Merwe-Vierhavengebied worden nog studies uitgevoerd om te kijken de GGA ook daar kan worden toegepast.

Meer informatie

Op www.rotterdam.nl/ggabotlek is de laatste stand van zaken te vinden. 

maandag 20 november 2017

U bent hier

Deel deze pagina