« Terug naar overzicht

Evaluatie Beleidsregel GRW / 27.04.2012

In de Beleidsregel ‘zonebeheerplan industrielawaai Rijnmond-West’ (beter bekend als Beleidsregel GRW) is in 2005 vastgelegd hoe de geluidsoverdracht uit de activiteiten in de haven beheerd kan worden binnen een kleiner gebied. Een evaluatie van deze beleidsregel heeft recent aangetoond dat in 2010 de voorziene eindcontour voor geluid nog beperkt werd overschreden. Al zijn de geluiden uit de haven wel in een kleiner gebied waarneembaar, als we deze cijfers doortrekken naar 2025 is niet te verwachten dat de gewenste eindcontour zal worden gehaald.

Op 20 april 2012 zijn de resultaten van de evaluatie van de Beleidsregel gepresenteerd bij DCMR. Daarbij waren, naast de leden van de Stuurgroep die deze evaluatie heeft begeleid, o.a. ook ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten rondom de Rotterdamse haven aanwezig.
Aan de gemeenten is tijdens deze presentatie gevraagd hun woningbouwplannen aan te geven. Dit om te inventariseren op welke locaties knelpunten zouden kunnen ontstaan.

Juridisch gezien mogen vrijwel alle voorziene woningbouwplannen worden gerealiseerd. Bij mogelijke knelpunten kan men met de bestaande ontheffingsmogelijkheden uit de Wet geluidhinder of met een Interimwet stad- en milieubenadering uit de voeten. Maar er kunnen dan wel vraagtekens worden geplaatst bij de leefomgevingskwaliteit. Deze heeft namelijk niet alleen te maken met geluid, maar ook met andere aspecten zoals geur, stof en het gevoel van onveiligheid. Vooralsnog gaan gemeenten uit van de 55 dB(A) (MTG-)contour voor hun toekomstige bouwplannen (en niet van de voorziene eindcontour).

In 2005 ondertekenden o.a. Rijk, gemeente Rotterdam en Havenbedrijf de uitwerkingsovereenkomsten over de uitvoering van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). In een van de Uitwerkingsovereenkomsten staan de afspraken over de uitvoering van de leefbaarheids- en intensiveringsprojecten in Bestaand Rotterdams Gebied.
De gemeente Rotterdam heeft zich dan ook in de 2005 gecommitteerd aan de afspraken de industrie in de haven te intensiveren. Het is daarom niet realistisch actief te sturen op de in 1992 afgesproken eindcontour die - in een toen onbepaald jaartal (nu wordt gesproken over 2025) - bereikt zou worden.

Meer informatie: Evert Wijdeveld, tel. (010) 40 20 323   
             

Login

Username
Password