Milieuregelgeving Mainport Rotterdam

De implementatie van Europese richtlijnen in nationale wetgeving verloopt gestaag. Steeds nadrukkelijker wordt duidelijk welke impact de Flora- en Fauna- wetgeving, Habitat- en vogelrichtlijn en Natura 2000 hebben op de ontwikkeling van het havengebied.

Ook de implementatie van wetgeving Stad & Milieu, geluid, bodem en fijn stof vereisen nadere afspraken om tot een voor het bedrijfsleven werkbare afbakening te komen van de milieuruimte.

De complexiteit van wet- en regelgeving, convenanten en inspanningsverplichtingen en de daaruit voortkomende administratieve lastendruk moet drastisch worden vereenvoudigd.

Focus Deltalinqs:
- ontwikkelen programma gebiedsgericht bodembeheer
- experimenteren met ondergronds bouwen
- programma geurhinder reductie
- behouden huidige geluidscontouren (55dB)
- coördineren beroeps- en bezwaarprocedures
- tot stand komen natuurbeheerplannen
- verzilting Brielse meer
- hergebruiken reststoffen
- stimuleren co-siting
- behouden van het gelijke speelveld met andere havengebieden
- drastisch vereenvoudigen wet- en regelgeving
- maatregelen voor waterbeheer.

             

Login

Username
Password